Nemačke vize i boravišne dozvole

Novi Zakon o useljavanju kvalifikovane radne snage otvorio je nemačko tržište rada za sve kvalifikovane kandidate – sa akademskim obrazovanjem i sa stručnom spremom – i omogućio im da lakše dođu do nemačke vize i boravišne dozvole. Zapošljavanje nije više ograničeno samo na deficitarna zanimanja, a procedure su pojednostavljene. Uredba o radu za zapadni Balkan dodatno omogućava i kandidatima bez formalnih kvalifikacija da se zaposle u Nemačkoj.

Deutsches Visum und Aufenthaltserlaubnis - German Visa and Residence permit / Nemačke vize i boravišne dozvole

Kako se razlikuju nemačke vize i boravišne dozvole?

deutsche visa - german visa - nemacka viza

Svaka država reguliše ulazak i boravak stranaca na svojoj teritoriji u skladu sa svojim interesima. Propisi su uglavnom vezani za trajanje i svrhu ulaska i boravka. Ljudi sa zapadnog Balkana mogu kao turisti provesti do tri meseca u Nemačkoj i drugim zemljama Evropske unije bez ograničenja. Ako međutim želiš da ostaneš duže u Nemačkoj da bi tamo radio/la, studirao/la ili živeo/la sa supružnikom, potrebna ti je dozvola. Dozvola se izdaje u obliku boravišnog dokumenta. Postoje različiti boravišni dokumenti (Aufenthaltstitel) koje se izdaju na osnovu različitih propisa: Nacionalna nemačka viza, Plava karta, boravišna dozvola…

Dva boravišna dokumenta – nemačka viza i boravišna dozvola (Aufenthaltserlaubnis) – često se koriste sinonimno, što može dovesti do zabune. Ako želiš da radiš u Nemačkoj, prvi boravišni dokument ti izdaje nemačka ambasada u tvojoj zemlji u obliku nemačke vize za ulazak u zemlju. Po dolasku u Nemačku ćeš predati zahtev za izdavanje boravišne dozvole koju će ti izdati nadležna kancelarija za strance u tvom mestu prebivališta. Radi se o administrativnom postupku zamene jedog boravišnog dokumenta za drugi.

 

Koja vrste viza i boravišnih dozvola postoje?

Plava Karta EU

Plava karta je posebna boravišna dozvola za visokokvalifikovane stručnjake iz zemalja van Evropske unije koji žele da se zaposle u Nemačkoj. Uvedena je 2012. godine i nudi nekoliko prednosti u odnosu na druge boravišne dozvole.

Pozicija na kojoj kandidati žele da rade, mora biti u njihovoj struci i mora odgovarati njihovim kvalifikacijama. Godišnja bruto zarada mora iznositi najmanje 56.800 EUR (u 2021. godini). Za posebno tražene kandidate iz MINT oblasti (matematika, informatika, prirodne nauke i tehnologija) i medicine, važi niža granica zarade od 44.304 evra (u 2021. godini). U ovom slučaju, Savezni zavod za zapošljavanje mora proveriti ugovor i dati saglasnost za izdavanje vize.

Plava karta se izdaje na najviše 4 godine i omogućava dobijanje dozvole za neograničen boravak (Niederlassungserlaubnis) nakon samo 33 meseca. Ako znate nemački jezik na nivou B1, dozvolu možete dobiti već posle 21 meseca. Postupak izdavanja vize je relativno kratak i članovi porodice takođe mogu da se presele u Nemačku pod pojednostavljenim uslovima.

Nemačke vize i boravišne dozvole za kandidate sa akademskim obrazovanjem

Ako je ugovorom o radu predviđena zarada koja je niža od one propisane za izdavanje Plave karte, ili kandidat želi da se zaposli na poziji koja je ispod njegovog nivoa kvalifikacije, može da zatraži izdavanje nemačke vize i kasnije boravišne dozvole na osnovu novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage (Fachkräfteeinwanderungsgesetz).

Boravišna dozvola za stručnjake sa akademskim obrazovanjem prema novom Zakonu o useljavanju se razlikuje od Plave karte EU u nekoliko tačaka:

Kandidati sa akademskim obrazovanjem ne moraju nužno da rade na pozicijama za koje im je neophodna visokoštkolska diploma. Dovoljna je sposobnost bavljenja nekim zanimanjem. To znači da je moguće raditi na poziciji koja prema opisu posla zahteva samo stručnu spremu. Inženjer elektrotehnike može n.p. bi da radi kao elektrotehničar.

Za kandidate starije od 45 godina važe dodatni uslovi. Oni moraju da prilože ugovor o radu sa godišnjom bruto zaradom od najmanje 46.860 evra (u 2021. godini). Alternativno mogu da prilože potvrdu o penzijskom osiguranju na osnovu kojeg su obezbeđeni njihovi troškovi života nakon penzionisanja.

Neke od prednosti pruža Plava karta EU, ne odnose se na ovu vrstu boravišne dozvole, kao što su pogodnisti za supružnike i spajanje porodice.

Dozvola za stalni obravak posle može se dobiti tek nakon 48 meseci.

Nemačke vize i boravišne dozvole za kandidate sa stručnom spemom

Od uvođenja Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage (Fachkräfteeinwanderungsgesetz) 1. marta 2020. godine, svi kvalifikovani kandidati iz zemalja van Evropske unije mogu dobiti boravišnu dozvolu za rad u Nemačkoj ako je njihova kvalifikacija priznata kao ekvivalentna odgovarajućoj nemačkoj kvalifikaciji i ako ispunjavaju druge neophodne uslove.

Zapošljavanje kandidata sa stručnom spremom više nije ograničeno prvenstveno na deficitarna zanimanja. Oni mogu dobiti boravišnu dozvolu za bavljenje bilo kojim zanimanjem koje odgovara njihovoj kvalifikaciji. Njihova stručna sprema mora biti priznata kao ekvivalentna nemačkom referentnom zanimanju – direktno tokom prvog postupka priznavanja ili nakon uspešnog dodatnog usavršavanja i polaganja ispita.

Kandidati sa stručnom spremom mogu obavljati samo poslove koji odgovaraju njihovom nivou kvalifikacije i ne mogu raditi na pozicijama za koje nije potrebna stručna sprema, npr. pomoćnih radnika. Mogu međutim raditi u srodnim profesijama, npr. poslastičar može da radi kao pekar. Savezna agencija za zapošljavanje individualno proverava ispunjavanje uslova svakog kandidata i daje saglasnost za izdavanje vize.

Za kandidate starije od 45 godina važe dodatni uslovi. Oni moraju da prilože ugovor o radu sa godišnjom bruto zaradom od najmanje 46.860 evra (u 2021. godini). Alternativno mogu da prilože potvrdu o penzijskom osiguranju na osnovu kojeg su obezbeđeni njihovi troškovi života nakon penzionisanja.

Nemačka viza i boravišna dozvola za usavršavanje u cilju priznavanja kvalifikacije

Kandidati sa stručnom spremom mogu dobiti radnu boravišnu dozvolu samo ako su prošli kroz postupak priznavanja i ako je njihova kvalifikacija u potpunosti priznata kao ekvivalentna (Anerkennung).

Ako potpuno priznavanje nije moguće i ako moraju obaviti dodatna usavršavanja ili polagati ispite u Nemačkoj (Defizitbescheid), mogu dobiti boravišnu dozvolu za usavršavanje tada možete dobiti boravišnu dozvolu za usavršavanje u cilju priznavanja njihove kvalifikacije.

Dozvola boravka izdaje se na 18 meseci i može se produžiti za 6 meseci. Preduslov za usavršavanje je znanje nemačkog jezika na nivou B1, kako bi kandidati mogli da prate nastavu i polažu ispite.Tokom usavršavanja je kandidatima dozvoljen rad pod uslovima koji se individualno određuju. Ako kandidatima nedostaju pretežno praktične veštine i znanja koja se mogu naučiti u praksi na radnom mestu, oni mogu odmah početi da rade. Poslodavac je dužan da izradi plan obuke i da ga sprovede u roku od dve godine.

Nemačka viza i boravišna dozvola za traženje posla

Kandidati koji žele da odu u Nemačku kako bi tamo lično tražili posao, mogu podneti zahtev za nemačku vizu u tu svrhu: Job Seeker Visa. Ako traže posao koji je regulisan, moraju priložiti nostrifikovanu diplomu. Ako željeni posao nije regulisan, moraju priložiti dokaz o uporedivosti svoje diplome. Pored toga moraju imati dovoljno sredstava i zdravstveno osiguranje za ceo boravak i dokazati znanje nemačkog jezika na nivou B1. Viza se izdaje na najviše 6 meseci.

Nemačka viza i boravišna dozvola na osnovu Uredbe o radu za zapadni Balkan

U slučaju da u Nemačkoj ne postoji referentno zanimanje, nije moguće priznati stručnu spremu, ili kandidat ne poseduje formalne kvalifikacije, jedini način dobijanja boravišne dozvole je na osnovu Uredbe o radu za zapadni Balkan (Westbalkanregelung). Da bi se dobila dozvola na osnovu ove uredbe, ne mora se dokazivati nikakva kvalifikacija.

Uredba ne važi za regulisane profesije, a za ostala zanimanja propisuje poštovanje minimalnih standarda koji se tiču uslova rada i zarada.

Na termin za podnošenje zahteva i izdavanje viza ove kategorije se najduže čeka.

Nemačka viza i boravišna dozvola za stručno obrazovanje u Nemačkoj i traženje mesta za stručno obrazovanje

Novi Zakon o useljavanju omogućava mladim kandidatima iz zemalja van Evropske unije da nakon završetka srednje škole u svojoj zemlji stručno obrazovanje nastave u Nemačkoj i tamo steknu stručnu spremu (Berufsausbildung). Zakon za ove kandidate predviđa posebnu boravišnu dozvolu za pohađanje stručnog obrazovanja.

Stručna sprema se može steći pohađanjem pretežno školske nastave ili kroz tzv. dualno obrazovanje (Duale Ausbildung), koje podrazumeva školsku nastavu i obuke na radnom mestu. Preduslov za dobijanje boravišne dozvole je upis u stručnu školu (Berufsschule) ili ugovor sa poslodavcem (Ausbildungsbetrieb) koji učestvuje u programu dualnog obrazovanja. Uslov je i znanje nemačkog jezika na nivou B1, ali znanje može biti i niže ako je predviđen kurs jezika pre početka obuke.

Stručno obrazovanje traje najmanje dve godine. U slučaju školskog stručnog obrazovanja kandidati moraju dokazati da poseduju dovoljno novčanih sredstava za sve tri godine. U slučaju dualnog stručnog obrazovanja, kandidati primaju platu koja pokriva troškove života.

Ako pripravnik ne nastavi da radi kod istog poslodavca nakon završetka obuke, dobiće boravišnu dozvolu za traženje posla u Nemačkoj koja važi godinu dana.

Kandidati koji žele da odu u Nemačku kako bi tamo lično tražili mesto za obavljanje stručnog obrazovanja, mogu podneti zahtev za vizu u tu svrhu.

Preduslovi su da kandidati još nisu navršili 25 godina i da imaju potvrdu o završenom školovanju koje im omogućava upis na neku visokoškolsku ustanovu. Pored toga, oni moraju dokazati znanje nemačkog jezika na nivou B2 i imati dovoljno novčanih sredstva za pokrivanje životnih troškova tokom celog boravka. Viza važi 6 meseci.

Nemačka viza i boravišna dozvola za IT stručnjake

Novi Zakon o useljavanju omogućio je izdavanje boravišnih dozvola posebno stručnim strancima bez formalnih kvalifikacija i diploma. To znači da se istaknuti stručnjaci mogu zaposliti u Nemačkoj iako nisu završili nijedno stručno obrazovanje ili univerzitetske studije, ali imaju dugogodišnje profesionalno iskustvo u zanimanjima koja obično zahtevaju takvu kvalifikaciju. Ovaj propis se trenutno primenjuje samo na zanimanja iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

IT stručnjaci svoje kvalifikacije ne stiču samo kroz formalno obrazovanje i diplome, već i kroz praktnično iskustvo i sticanjem međunarodno priznatih sertifikata. Ne ispunjava svaki posao uslove za ovu boravišnu dozvolu. Ona se uglavnom izdaje programerima.

Da bi nadoknadio nedostatak stručnog obrazovanja ili visokoškolskih studija, kandidat mora dostaviti dokaze o relevantnom radnom iskustvu od najmanje tri godine u poslednjih sedam godina.

Dodatni uslovi su bruto godišnja zarada od najmanje 51.120 evra (u 2021. godini) i znanje nemačkog jezika na nivou B1. U slučaju da kandidatu nije potreban nemački jezik na radnom mestu, može se osloboditi ispunjavanja poslednjeg uslova.

Nemačka viza i boravišna dozvola za profesionalne vozače

Za razliku od zemalja zapadnog Balkana, profesionalni vozači (Berufskraftfahrer) u Nemačkoj moraju da završe trogodišnju stručnu obuku. Budući da postupak priznavanja kvalifikacije u ovom slučaju nije primenjiv, Zakon o useljavanju predviđa posebne propise za profesionalne vozače. Boravišna dozvola za stručnjake sa stručnom spremom može se izdati profesionalnim vozačima ako

  • poseduju vozačku dozvolu neke od zemalja EU (CE kategorija)
  • i ako su završili osnovnu kvalifikaciju (kod 95).

Ako kandidat nema vozačku dozvolu neke od zemalja EU ili završenu osnovnu kvalifikaciju, već samo domaću vozačku dozvolu, osnovnu kvalifikaciju može završiti u Nemačkoj, ako poslodavac obezbedi uslove za to.

Ako kandidat ima samo domaću vozačku dozvolu i nije završio osnovnu kvalifikaciju (kod 95), ali ima ponudu za posao, osnovnu kvalifikaciju može da završi u Nemačkoj i da u tu svrhu dobije boravišnu dozvolu.

Presudno je da poslodavac podrži usavršavanje kandidata i da mu omogući da za vreme usavršavanja radi na nekoj drugoj poziciji, npr. u skladištu ili kao suvozač. Osnovna kavalifikacija se mora steći za najviše 15 meseci. Znanje nemačkog jezika nije obavezno, ali ambasade to mogu zahtevati, npr. od vozača autobusa koji će imati kontakt sa putnicima.

Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu

Beschleunigtes Fachkräfteverfahren - Fast Track Immigration

Novi zakon o useljavanju daje kompanijama i kvalifikovanim kandidatima iz trećih zemalja mogućnost da dodatno skrate postupak priznavanja kvalifikacija i izdavanja viza.

Kompanije koje su kandidatu sa zapadnog Balkana ponudile posao mogu da se prijave za ubrzani postupak za stručnu radnu snagu (beschleunigtes Fachkräfteverfahren). Kompanija podnosi prijavu uz punomoć dotičnog kandidata nadležnoj kancelariji za strance.

Ubrzani postupak mogu koristiti kandidati koji se prijavljuju za boravišnu dozvolu na osnovu Plave karte EU ili Zakona o useljavanju. Ova opcija nije dostupna kandidatima koji žele da dođu u Nemačku na osnovu Uredbe o radu za zapadni Balkan.

Informacije na ovom sajtu nude opšte smernice o mogućnostima i proceduri dobijanja nemačke vize i boravišne dozvole i ne predstavljaju pravni savet. Obratite se zvaničnim nemačkim institucijama za informacije koji se odnose na Vaš konkretan slučaj. Visa-Navigator nemačkog Ministarstva inostranih poslova će Vam takođe dati dobar pregled aktuelnih propisa. 

Da li Vam je potrebna podrška za dobijanje vize?
Zakažite besplatnu konsultaciju!

Popunite kratak upitnik i uskoro ću Vam se javiti.