Priznavanje kvalifikacija u Nemačkoj

Ako ste stekli stručnu spremu ili diplomirali van Nemačke, u većini slučajeva je potrebna zvanična nostrifikacija diplome ili priznavanje kvalifikacija da bi mogali da se bavite željenim poslom u Nemačkoj. Potreba za priznavanjem i postupak zavise od Vašeg zanimanja, zemlje porekla i nivoa kvalifikacije.

Anerkennung ausländischer Abschlüsse in Deutschland - Recognition of foreign qualifications in Germany / Priznavanje kvalifikacija u Nemačkoj

Kada je neophodno priznavanje kvalifikacija?

Kandidati iz zemalja van Evropske unije

✔ Priznavanje kvalifikacija je neophodno za skoro sve pozicije:

U većini slučajeva kandidati iz zemalja koje nisu članice EU moraju da dostave dokaz o priznatoj ili uporedivoj kvalifikaciji kako bi dobili vizu za rad u Nemačkoj.

✘ Nije potrebno u slučaju primene Uredbe o radu za Zapadni Balkan:

Kandidati koji podnose zahteve za vize na osnovu Uredbe o radu za Zapadni Balkan (Westbalkanregelung) ne moraju da prilažu dokaze o svojim kvalifikacijama, ali moraju da ispune druge uslove i ne mogu da rade u regulisanim zanimanjima.

Kandidati iz zemalja Evropske unije

✔ Priznavanje je neophodno za regulisane profesije:

Regulisane profesije (Reglemenierte Berufe) su zakonski zaštićena zanimanja koja zahtevaju određenu kvalifikaciju, n.p. u sektoru bezbednosti i zdravstvene zaštite, ili dozvolu za korišćenje naziva, n.p. u inženjerstvu.

✘ Nije potrebno za profesije koje nisu posebno regulisane:

Neregulisane profesije su zlobodne za građane EU i ne zahtevaju priznavanje kvalifikacija.

Koja vrsta priznavanja kvalifikacije mi je potrebna?

Kandidati sa akademskim obrazovanjem

Regulisane profesije

Za regulisane profesije obavezna je detaljna nostrifikacija strane diplome. Postoje dve vrste regulisanih profesija:

  • Profesije koje zahtevaju određene kvalifikacije, ispite i znanje nemačkog jezika, n.p., lekari, medicinske sestre i nastavnici.
  • Profesije za koje je potrebna dozvola za korišćenje naziva, n.p. inženjeri. (Inženjeri mogu da rade u Nemačkoj i bez nostrifikovane diplome na pozicijama koje odgovaraju njihovim kvalifikacijama, ali neće moći da se nazivaju inženjerima i uživaju prava kolega koji su članovi inženjerskih komora.)
Neregulisane profesije

Kandidatima iz zemalja koje nisu članice EU nije potrebna nostrifikacija diplome, ali moraju dokazati da je njihova strana diploma uporediva sa odgovarajućom nemačkom diplomom. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, uporedivost mogu dokazati:

  • pozitivnim rezultatom u bazi ANABIN 
  • ili procenom uporedivosti od strane Centralne kancelarije za inostrano obrazovanje (ZAB)

Kandidati sa stručnom spremom

Budući da se stručno obrazovanje na zapadnom Balkanu veoma razlikuje od onog u Nemačkoj, priznavanje je potrebno za gotovo sve profesije. U slučaju regulisanih profesija, poput medicinskih sestara, veći su zahtevi za obukom i jezičkim veštinama nego za neregulisane profesije. Ako je priznanje nepotpuno, kandidati mogu nadoknaditi nedostajuće kvalifikacije u Nemačkoj.

Posebni slučajevi

IT stručnjaci bez formalnih diploma

IT stručnjaci mogu dobiti vizu bez formalne obuke ili diplome ako su u svojoj profesiji radili najmanje tri godine u poslednjih sedam godina. Ostali uslovi su plata od najmanje 49.680 evra godišnje i dokaz o znanju nemačkog jezika na nivou B1.

Profesionalni vozači

Profesionalni vozači mogu dobiti vizu ako imaju vozačku dozvolu EU (CE) i dokaz o početnoj kvalifikaciji (kod 95). Početna kvalifikacija se može steći i u Nemačkoj, ako poslodavac garantuje za kandidata. Vozačima autobusa potreban je dokaz o poznavanju nemačkog jezika na nivou B1.

Kako izgleda postupak za priznavanje kvalifikacija u Nemačkoj?

Priznavanja stranih kvalifikacija

  • za regulisane akademske profesije
  • za skoro sva stručna zanimanja

Za regulisane akademske profesije (Akademische Berufe / Hochschulberufe) i skoro sva stručna zanimanja (Ausbildungsberufe) neophodno je detaljno priznavanje kvalifikacija / nostrifikacija diplome kako bi se kandidati mogli baviti željenim zanimanjem. Vaša strana diploma mora biti ekvivalentna kvalifikaciji potrebnoj za referentno zanimanje u Nemačkoj. Ako Vaša kvalifikacija nije u potpunosti ekvivalentna, u većini slučajeva moći ćete da nadoknadite razlike dodatnim obukama u Nemačkoj i dobijete puno priznanje nakon uspešnih obuka i ispita.

U regulisane akademske profesije spadaju npr. lekari, inženjeri, advokati, nastavnici i profesije u javnoj službi. Ovde možete naći spisak regulisanih akademskih profesija i polja studija. Regulisane profesije se razlikuju po tome da li je za njihovo obavljanje potrebna obavezna profesionalna licenca (npr. lekari, advokati, medicinske sestre, nastavnici) ili licenca za upotrebu naziva (npr. inženjeri).

U regulisana stručna zanimanja se n.p. ubrajaju medicinske sestre, vaspitači, medicinsko-tehnički asistenti. Ovde možete naći spisak regulisanih stručnih zanimanja. Ako Vaše zanimanje nije na spisku, to znači da ono nije regulisano i da će postupak priznavanja biti jednostavniji.

Budući da je priznavanje kvalifikacija neophodno većini kandidata koji nisu građani Evropske unije kako bi uopšte dobili vize za rad u Nemačkoj, preporučuje se da proceduru priznavanja pokrenete što ranije moguće. Zvanični portal o priznavanju kvalifikacija nudi sveobuhvatne informacije, smernice i podršku. Procedure priznavanja se razlikuju u zavisnosti od zanimanja i nivoa obrazovanja. Postoje međutim koraci koji važe za sve kandidate:

Uporedite svoje zanimanje sa zanimanjima u bazi zvaničnog poratla o priznavanju kvalifikacija kako bi odredili referentno zanimanje u Nemačkoj. Ujedno ćete utvrditi da li je Vaša profesija regulisana i koje zanimanje u Nemačkoj najviše odgovara Vašoj diplomi, ako postoji više sličnih specijalizacija.

Postupak priznavanja obično treba započeti u nemačkoj pokrajini (Bundesland) u kojoj nameravate da radite. Nadležni organi mogu biti državne institucije, privredne ili zanatske komore. Nakon određivanja Vašeg referentnog zanimanja na Portalu za priznavanje kvalifikacija, bićete upućeni ka nadležnom organu u tvojoj državi. Posetite sajt ili kontaktirajte nadležni organ za detaljne informacije o proceduri i potrebnim dokumentima.

Nadležna institucija proverava da li Vaša kvalifikacija odgovara referentnom zanimanju u Nemačkoj. Proverava se Vaša diploma, sadržaj studija / stručnog obrazovanja i obuka, kao i druge formalne kvalifikacije, ali se takođe vrednuje i Vaše praktično iskustvo u struci. O prijemu zahteva bićete obavešteni/a u roku od 30 dana. Tom prilikom će Vas obavestiti da li je zahtev kompletan i da li morate da dostavite dodatne dokumente. Nakon podnošenja svih potrebnih dokumenata, postupak će trajati do tri meseca, pre nego što dobijete rešenje o priznavanju koje može biti pozitivno ili negativno:

  • Vaša kvalifkacija će biti priznata / nostrifikovana (Anerkennung), ako je utvrđeno da je istovetna nemačkom referentnom zanimanju i ako ispunjavate druge neophodne uslove, kao što je znanje nemačkog jezika za pojedine profesije.
  • Vaša kvalifikacija će biti delimično priznata (Defizitbescheid) ako nije u potpunosti istovetna nemačkom referentnom zanimanju ILI ako ne ispunjavate druge neophodne uslove, poput znanja nemačkog jezika.

Rešenje o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome (Defizitbescheid) znači da je Vaša kvalifikacija delimično istovetna referentnom zanimanju u Nemačkoj. Rešenjem se utvrđuje koje mere usavršavanja ste u obavezi da završite, koja praktična znanja morate naknadno da steknete i koje ispite da položite, kako bi se Vaša kvalifikacija priznala u potpunosti. Vaš poslodavac je u obavezi da podrži ovaj postupak. Ugovor o radu treba da Vam omogući da pohađate kurseve usavršavanja kako kod poslodavca, tako i u drugim ustanovama, odnosno da steknete praktične kompetencije.

Priznavanje Vaše kvalifikacije će poboljšati Vaše šanse na nemačkom tržištu rada i značajno olakšati naredna zapošljavanja. Poslodavci će moći pouzdano da procene Vašu stranu diplomu, a Vi ćete biti u boljoj poziciji kada sa njima pregovarate o uslovima.

Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu

Novi zakon o useljavanju daje poslodavcima i kvalifikovanim kandidatima iz trećih zemalja mogućnost da dodatno skrate postupak priznavanja kvalifikacija i izdavanja viza.

Poslodvci koji su kandidatu sa zapadnog Balkana ponudile posao mogu da se prijave za ubrzani postupak za stručnu radnu snagu (beschleunigtes Fachkräfteverfahren). Kompanija podnosi prijavu uz punomoć kandidata nadležnoj kancelariji za strance.

Ubrzani postupak mogu koristiti kandidati koji se prijavljuju za boravišnu dozvolu na osnovu Plave karte EU ili Zakona o useljavanju. Ova opcija nije dostupna kandidatima koji žele da dođu u Nemačku na osnovu Uredbe o radu za zapadni Balkan.

Dokaz o uporedivosti stranih kvalifikacija

  • za neregulisane akademske profesije

Kandidatima sa akademskim obrazovanjem koji žele da rade u neregulisanim profesijama nije potrebna nostrifikacija diplome. Da bi dobili nemačku radnu vizu oni su međutim u obavezi da dokažu da je njihova diploma uporediva sa odgovarajućom nemačkom diplomom.

Pozitivan rezultat iz baze ANABIN

Budući da kandidati sa akademskim obrazovanjem već dugi niz godina mogu da se zapošljavaju u Nemačkoj, veliki broj diploma stranih visokoškolskih ustanova je već proveren od strane nadležnih institucija. Svi rezultati ranijih provera su pohranjeni u centralu bazu za proveru stranih diploma ANABIN . Bazu možete sami pretražiti i tako brzo utvrditi da li je Vaša diploma već klasifikovana kao uporediva. Ako je Vaša diploma pozitivno ocenjena, možete jednostavno da odštampate stranicu sajta kao dokaz uporedivosti i priložite je zahtevu za vizu.

Procena uporedivosti

Ako je ocena Vaše diplome u bazi ANABIN nejasna ili nije pozitivna ili se Vaša diploma / visokoškolska ustanova uopšte ne može pronaći, morate zatražiti individualnu procenu uporedivosti Vaše diplome sa referentnom nemačkom diplomom (Zeugnisbewertung). Centralna kancelarija za inostrano obrazovanje ZAB će obaviti individualnu procenu Vaše diplome. U slučaju da je procena pozitivna, izdati sertifikat prilažete kao dokaz o uporedivosti Vašem zahtevu za vizu.

Informacije na ovom sajtu nude opšte smernice o mogućnostima i postupcima priznavanja stranih kvalifikacija u Nemačkoj i ne predstavljaju pravni savet. Obratite se zvaničnim nemačkim institucijama za informacije koji se odnose na Vaš konkretan slučaj.

Da li Vam je potrebna podrška pri nostrifikaciji diplome ili stručne spreme?
Zakažite besplatnu konsultaciju!

Popunite kratak upitnik i uskoro ću Vam se javiti.