Znanje nemačkog jezika

Za većinu zanimanja u Nemačkoj i dobijanje radne dozvole formalno nije neophodno znanje nemačkog jezika. Poslodavci međutim često očekuju bar početni ili srednji nivo jezika i daju prednost onim kandidatima koji ispunjavaju ovaj uslov. Za neka zanimanja je zakonski propisan nivo znanja jezika, kao na primer u zdravstvu. 

znanje nemačkog jezika

Zanimanja koja ne mogu da se obavljaju bez određenog znanja nemačkog jezika

U nekim profesijama je zakonom propisano neophodno znanje nemačkog jezika, na primer za lekare ili medicinske sestre / tehničare. Tokom priznavanja ili nostrifikacije njihovih kvalifikacija, proverava se i znanje nemačkog jezika. Bez zadovoljavajućeg znanja jezika ne može im se priznati kvalifikacija i ne mogu se u punom kapacitetu baviti svojim zanimanjem. Propisani nivoi znanja jezika se mogu razlikovati između saveznih pokraijina.

Propisani nivo znanja nemačkog jezika za medicinske sestre / tehničare je B2 ili B1.

Lekari moraju da dokažu znanje nemačkog jezika na nivou B2 i dodatno polože stručni test jezika (Fachsprachprüfung) na nivou C1. Više informacija o propisima za lekare po saveznim pokrajinama.

Vaspitačima koji žele da rade u vrtićima je potrebno znanje jezika na nivou C1, a prosvetnim radnicima na nivou C2.

Iako se za vozače autobusa primenjuju pojednostavljena pravila i nije potrebno klasično priznavanje stručne spreme, nemačke ambasade često zahtevaju dokaz o znanju nemačkog jezika na nivou B1.

Potrebno znanje jezika za dokvalifikaciju u Nemačkoj

Često se dešava da se domaće kvalifikacije i diplome ne priznaju potpunosti. U tom slučaju se utvrđuje koje teorijske i / ili praktične veštine mogu da se dodatno steknu u Nemačkoj, kako bi kvalifikacija mogla da se prizna. Kandidatima je potrebno određeno znanje nemačkog jezika, kako bi mogli uspešno da pohađaju mere kvalifikacija (Qualifikationsmaßnahmen) i eventualno polože ispite. Za većinu dokvalifikacija je potreban nivo A2, dok za određena zanimanja može biti i viši.

Potrebno znanje jezika za stručno obrazovanje u Nemačkoj

Za obavljanje kompletnog stručnog obrazovanja (Berufsausbildung) u Nemačkoj, potrebno je znanje nemačkog jezika na nivou B1. Budući da je deo stručnog obrazovanja teoretski, znanje jezika je neophodno da bi se mogla pratiti nastava u stručnim školama.

Potrebno znanje jezika za traženje posla ili mesta za stručno obrazovanje

Da biste mogli da dobijete šestomesečnu vizu za traženje posla ili mesta za stručno obrazovanje u Nemačkoj, morate dokazati znanje jezika na nivou B1 ili B2. Ovo važi čak i u slučaju da za samo obavljanje pozicije ili nostrifikaciju nije propisano znanje nemačkog jezika.

Potrebno znanje nemačkog jezika za spajanje porodice

Partneru koji želi da se preseli u Nemačku je za dobijanje vize za spajanje porodice neophodno znanje nemačkog jezika na nivou A1. Za partnere nosioca Plave karte ovo pravilo ne važi. Oni ne moraju dokazivati znanje nemačkog jezika.

Deca mlađa od 16 godina koja se sele kod jednog ili oba roditelja u Nemačku, ne moraju dokazivati nikakvo znanje nemačkog. Deca od 16 godina, ali mlađa od 18 godina, moraju znati nemački jezik na nivou C1.

Priznati sertifikati nemačkog jezika

U većini slučajeva poslodavci sami odlučuju da li od kandidata očejuku znanje nemačkog jezika i na koji način oni to znanje moraju da dokažu. Za jednostavnija zadimanja se znanje jezika procenjuje tokom razgovora za posao i ne mora se dokazivati sertifikatima. Za zahtjevnije poslove, jezičke veštine se testiraju tokom procesa selekcije i potrebno je priložiti priznate sertifikati.

Nemačke ambasade na zapadnom Balkanu priznaju sertifikate nemačog jezika izdate od sledećih organizacija:

English-speaking jobs in Germany

FREE DOWNLOAD

Find English-speaking jobs in Germany!

Are you struggling to find German employers who hire in English-speakers? 

Get your free copy of the TOP 100 German employers who offer the most English-speaking jobs in Germany!

Nivoi znanja nemačkog jezika

Zajednički evropski referentni okvir za jezike klasifikuje znanje jezika u šest grupa

A1 – Elementarna upotreba jezika

Kadidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.

A2 – Elementarna upotreba jezika

Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

B1 – Samostalna upotreba jezika

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

B2 – Samostalna upotreba jezika

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razume stručne diskusije u svojoj oblasti . Može spontano i tečno da se sporazumeva tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornikom bez većih napora za obe strane. Može se jasno i detaljno izraziti o širokom spektru tema, da objasni svoje mišljenje o aktuelnom pitanju i da navede prednosti i mane različitih mogućnosti.

C1 – Kompetentna upotreba jezika

Kandidat je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu, ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi delotvorno i fleksibilno. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom primereno koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.

C2 – Kompetentna upotreba jezika

Kandidat je praktično u stanju da bez ikakvih napora razume sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.

Da li Vam je potrebna podrška u potrazi sa poslom u Nemačkoj?
Zakažite besplatnu konsultaciju!

Popunite kratak upitnik i uskoro ću Vam se javiti.